Następne spotkanie:

Nie zaplanowano żadnych wydarzeń.

info@szkolabreda.nl

REGULAMIN SZKOŁY POLONIJNEJ IM. GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA W BRABANCJI PÓŁNOCNEJ PRZY FUNDACJI PRO POLONIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Szkoły Polonijnej im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ORGANIZACJA SZKOŁY:

1. Nabór do Szkoły

1.1. Uczęszczanie do Szkoły Polonijnej jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej, zgodnie z prawem holenderskim.
1.2. Zapisanie dziecka do Szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno-wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Szkoły.

2. Opłaty

2.1. Opłaty za Szkołę, w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji, wnoszone są z góry za cały rok szkolny, w terminie najpóźniej do końca września b.r. szkolnego.
2.2. Opłata za szkołę stanowi jednorazową wpłatę na działalność szkoły i nie podlega zwrotowi.
2.3. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do Polskiej Szkoły, mogą dokonywać opłat w ratach. Zasady i terminy opłat ratalnych ustalane są indywidualnie przez Dyrektora Szkoły z każdą z rodzin.
2.4. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wypisania dziecka ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

3. Terminy i czas trwania zajęć szkolnych

3.1. W ciągu roku szkolnego przewidzianych jest 20 spotkań (daty spotkań w załączniku przekazywanym Rodzicom/ Opiekunom ucznia na początku bieżącego roku szkolnego).
3.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.00 i kończą o godzinie 16.00.

4. Uczniowie

4.1. Uczniami Szkoły Polonijnej mają prawo być wszystkie dzieci w wieku od 3-13 lat, które chcą uczyć się języka polskiego, innych przedmiotów z zakresu wiedzy o Polsce oraz religii.
4.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.
4.3. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się z Regulaminem Szkoły i przestrzegania go.
4.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków Szkoły z szacunkiem.
4.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w Szkole, poszanowania budynku Szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Szkoły.
4.6. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
4.7. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
4.8. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.
4.9. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.
4.10. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem rodziców dyżurujących i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
4.11. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren Szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 13.30 a 16.00.
4.12. Uczniowie nie powinni przynosić do Szkoły przedmiotów wartościowych. Jeżeli takie przedmioty znajdą się w posiadaniu ucznia to uczniowie mają obowiązek zdeponowania ich u Dyrektora lub Nauczyciela prowadzącego. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
4.13. Uczniowie nie mogą przynosić do Szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze Szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do Szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryki, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
4.14. Do Szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
4.15. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku ponownego niedostosowania się do zasad panujących w Szkole nauczyciel bądź Dyrektor Szkoły ma prawo wysłać pisemny list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony ze Szkoły.
4.16. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą nagradzane.

5. Rodzice

5.1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Szkoły Polonijnej wchodzą w skład Koła Rodzicielskiego. Rodzice zobowiązani są do: a) regularnego posyłania dzieci do Szkoły na sobotnie zajęcia i systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce. b) pomagania w odrabianiu zadań domowych. c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych. d) usprawiedliwiania nieobecności i spóźnień. e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (do końca września b.r. szkolnego). f) punktualnego przyprowadzania dzieci do Szkoły, jak również punktualnego odbierania ich po zajęciach. g) odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka podczas trwania zajęć w szkole. h) upoważnienia innego dorosłego do odbioru dziecka. i) powiadamiania o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze Szkoły. j) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.
5.2. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w Szkole.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

Regulamin Szkoły Polonijnej im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.

Regulamin zatwierdza: mgr Jolanta Husiatyńska-Gołka/Prezes Fundacji ProPolonia, Dyrektor Szkoły