Następne spotkanie:

Nie zaplanowano żadnych wydarzeń.

info@szkolabreda.nl

Szkoła Polonijna im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej od 2016 roku realizuje swoje cele pod dachem Fundacji Pro Polonia w ramach projektu „Szkoła z autorytetem”. Głównym założeniem projektu jest oparcie swoich działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wyjątkowych osobowości, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania.

Od początku funkcjonowania duży nacisk kładziemy na możliwie wysoki poziom nauczania, dostosowany do wymagań współczesnej Polonii. Zajęcia prowadzimy w przestronnym budynku z nowoczesnymi multimediami oraz salą konferencyjną i dużą aulą. Jesteśmy zarejestrowani w bazie szkół www.polska-szkola.pl.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzą o Polsce oraz skutecznie motywowani są do używania języka polskiego. Atrakcyjny sposób prowadzenia lekcji historii pozwala na zainteresowanie naszymi zajęciami również starszą grupę dzieci polonijnych, które aktywnie uczestniczą w spotkaniach i bardzo chętnie uczęszczają do naszej szkoły polonijnej.

Prowadzony przez nas projekt pełni funkcję nie tylko edukacyjną, ale i integracyjną – zarówno w stosunku do dzieci, jak i ich rodziców/ opiekunów oraz organizacji polonijnych w Holandii, z którymi współpracujemy lub które wspomagamy.

Dzięki takiemu podejściu Szkoła stała się miejscem spotkań i wymiany informacji wśród Polonii, ale co najważniejsze – ośrodkiem pielęgnowania polskich tradycji w Królestwie Niderlandów.

Realizując założenia oraz cele główne wpisane w działalność naszej szkoły, dążymy do wzmacniania poczucia tożsamości, która jest bardzo ważnym elementem w budowaniu silnej osobowości człowieka, zdolnego wykreować dla siebie godne miejsce zarówno w środowisku, z którego się wywodzi, jak i tym, w którym aktualnie przyszło mu żyć.

Cele szkoły

„Świat będzie taki, jakie są nasze dzieci”

Celem nadrzędnym szkoły jest budowanie świadomej swojego dziedzictwa Polonii, która pielęgnując swoje korzenie wzrasta w kraju zamieszkania, wykorzystując potencjał, jaki daje jej znajomość specyfiki dwóch krajów – ich mieszkańców, kultur oraz języków.

Kształtowanie i umacnianie poczucia polskiej tożsamości narodowej i kulturowej.

Utrzymanie i podwyższanie kompetencji językowych w zakresie języka polskiego.

Zachowanie ciągłości polskiej tradycji przy jednoczesnym otwarciu się na poznanie bogactwa kulturowego Holandii.

Odkrywanie piękna polskiej tradycji, kultury i literatury.

Pamięć o ważnych dla Polski świętach, datach, wydarzeniach i sławnych Polakach.

Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego Polski poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem historii 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. St. Maczka.

Integracja w środowisku polonijnym i lokalnym oraz promocja Polski w Świecie.

Wskazanie i wykorzystanie potencjału płynącego z faktu znajomości specyfiki i różnorodności kraju pochodzenia i zamieszkania, jako czynnika wzmacniającego szansę polskich imigrantów oraz ich dzieci do budowania relacji polsko – holenderskich na poziomie społecznym i biznesowym.

„Kierując się powyższymi intencjami pragniemy, aby absolwenci naszej szkoły stawali się potencjałem silnej, ambitnej Polonii, której wizerunek kształtowany jest przez ludzi odważnych w wyrażaniu swoich opinii, dumnych z kraju pochodzenia i żyjących w harmonii ze środowiskiem lokalnym.”

Jolanta Husiatyńska-Gołka – Dyrektor Szkoły